1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Klinika i leczenie otępień pierwotnie zwyrodnieniowych

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 69-106
Słowa kluczowe: otępienie, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

W wykładzie podano współczesną definicję otępienia i omówiono klasyfikację zespołów otępiennych oraz ich diagnostykę różnicową. Przedstawiono również poglądy na patogenezę zmian mózgowych pierwotnie zwyrodnieniowych prowadzących do upośledzenia intelektu. W końcu wskazano sposoby postępowania z chorymi i omówiono koncepcję leczenia clemencji (red.).

Adres do korespondencji:
Doc. Małgorzata Rzewuska, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957Warszawa