1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Radiologiczna ocena zaniku mózgu

PIOTR KOZŁOWSKI1
1. Zakładu Neuroradiologii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 107-109
Słowa kluczowe: zanik mózgu uogólniony, połowiczy, miejscowy

Streszczenie

Autor omawia zagadnienie przyżyciowej diagnostyki zaniku mózgu przy użyciu nowoczesnych metod.

Adres do korespondencji:
Prof. Piotr Kozłowski, Zakład Neuroradiologji IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa