1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Zanik rdzeniowy mięśni

IRENA HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 125-130
Słowa kluczowe: zanik rdzeniowy mięśni

Streszczenie

W wykładzie scharakteryzowano różne dziecięce i później występujące formy rdzeniowego zaniku mięśni. Prawie wszystkie one dziedziczą się w sposób autosomalno recesywny. Podano cechy zapisu emg oraz obrazu histopatologicznego mięśni. Przedstawiono nowoczesne poglądy na patogenezę tej grupy chorych. Odgrywa tu przypuszczalnie rolę płodowe zaburzenie rozwoju kontaktu między nerwem a mięśniem. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Klinika Neurologiczna AM, ul Banacha 1A, 02-097 Warszawa