1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Zespoły otępienne

Rodzinne występowanie demencji, zespołu Downa, przebyty uraz głowy oraz narkoza ogólna jako czynniki ryzyka w chorobie Alzheimera

ANNA PFEFFER-BACZUK1,2, ELŻBIETA ŁUCZYWEK3, MARIA BARCIKOWSKA1,2
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
2. Zakładu Neuropatologii CMDiK PAN w Warszawie
3. Kliniki Neurochirurgii PAN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 133-136
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, czynniki ryzyka

Streszczenie

Przebadano występowanie 4 czynników ryzyka (obecność otępienia u bliskich krewnych, występowanie w rodzinie zespołu Downa, przebyty uraz głowy i przebyta narkoza) u 85 osób z prawdopodobną chorobą Alzheimera. Porównanie częstości występowania tych czynników w grupie badanej i w 30-osobowej grupie kontrolnej w tym samym wieku nie wykazało statystycznie znamiennych różnic. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Anna Pfeffer-Baczuk,
Klinika Neurologiczna AM,
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa