1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Wokół ustawy

Liberum veto wobec Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

JANUSZ MORASIEWICZ1, PIOTR BARANOWSKI1, DOBROSŁAW BANACH1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 317-324
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia psychicznego, ustawowa regulacja prawna

Streszczenie

Przedstawiono krytyczną ocenę projektu Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wskazując na wewnętrzne sprzeczności w proponowanych rozwiązaniach, niejednoznaczność ustaleń i niezgodność przepisów Ustawy z innymi aktami prawnymi, a także na nieuzasadnione nadanie osobom z zaburzeniami psychicznymi szerszych uprawnień, niż posiadają inne osoby w analogicznych sytuacjach. Autorzy zwracają ponadto uwagę na wystąpienie paraliżu decyzyjnego w wyniku przyjęcia rozwiązań ustawowych w niektórych sytuacjach, do których odnosi się Ustawa.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Morasiewicz,
ul.Mierosławskiego 9,51-682 Wrocław