1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Varia

Środki psychoaktywne a poczytalność - problemy orzecznicze

Józef Kocur1, SŁAWOMIR DUSZYK1, WIESŁAWA TRENDAK1
1. Zakładu Psychofarmakologii Klinicznej IHP WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 271-275
Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, poczytalność, orzecznictwo sądowe

Streszczenie

Podjęto próbę oceny znaczenia wpływu leków psychotropowych przyjmowanych przez osoby dokonujące czynów przestępczych na ich stan psychiczny w chwili ich dokonywania. Na podstawie analizy 40 opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących osób, które w czasie dokonywania zarzucanych im czynów były pod działaniem różnych leków psychotropowych stwierdzono, że wpływ tych leków na stan psychiczny badanych jest pomijany lub niedostatecznie uwzględniany w treści opinii. Dokonano oceny przyczyn i uwarunkowań tego zjawiska podkreślając jego znaczenie przy określaniu stopnia poczytalności.

Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur,
ul. Kusocińskiego 124/27, 94-058 Łódź