1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Varia

Trudności w rozpoznawaniu zespołu Charlesa Bonneta

ARTUR BIAŁYSZEWSKI1
1. IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 265-269
Słowa kluczowe: zespół Charlesa Bonneta, halucynoza, omamy wzrokowe

Streszczenie

Występowanie omamów wzrokowych u pacjentów z niezaburzoną świadomością jest źródłem poważnych trudności diagnostycznych. Szczególną postacią halucynoz wzrokowych jest opisywany głównie u ludzi starszych z upośledzeniem widzenia zespół Charlesa Bonneta. Na podstawie prezentowanego przypadku pacjenta, u którego w przebiegu uogólnionej choroby nowotworowej stwierdzano zespół Charlesa Bonneta poprzedzający o wiele tygodni majaczenie, omówiono problemy w rozpoznawaniu tego zespołu wynikające z braku powszechnie przyjętych kryteriów diagnostycznych oraz jego nieznanej etiologii. Zwrócono uwagę, że leki przeciwpadaczkowe, szczególnie karbamazepina, są skuteczne w tego rodzaju przypadkach.

Adres do korespondencji:
Dr Artur Białyszewski, IV Klinika Psychiatryczna IPiN, Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kondratowicza 8, 03-285 Warszawa.