1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Postępy w diagnostyce urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego w świetle badań MRI

JANUSZ BRONARSKI1, ELŻBIETA WOŹNIAK1
1. Pracowni Rezonansu Magnetycznego IPiN w Warszawie i Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 185-188
Słowa kluczowe: urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, diagnostyka, MRIurazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, MRI

Streszczenie

Wprowadzenie nowej metody obrazowania, jaką jest MRI stwarza zupełnie dotychczas nieznane możliwości diagnostyczne dotyczące w szczególności CUN. Metoda ta służy między innymi do diagnostyki zmian pourazowych kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Dotychczasowe wyniki badań oparte na materiale klinicznym pochodzącym z STOCER w Konstancinie potwierdzają w pełni powyższe stwierdzenie. Pozwala ona na wykrycie szeregu nieprawidłowości, których rozpoznanie dotychczasowymi metodami (mielografia) było niemożliwe (ogniska krwotoczne i niedokrwienne rdzenia). Ponadto dostarcza ona informacji odnośnie czasu powstania zmian patologicznych i ich dokładnej lokalizacji. Pozwala również ocenić rozległość zmian i ich ewolucję. Należy też podkreślić, że metoda ta jest nieinwazyjna, całkowicie bezpieczna, zaś wyniki badań niejednokrotnie mogą wpłynąć w sposób zasadniczy na dalsze postępowanie lecznicze. W pracy przedstawiono materiał kliniczny obejmujący 26 chorych po urazie kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Bronarski,
Pracownia Rezonansu Magnetycznego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa