1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Farmakoterapia neurologiczna

Stwardnienie rozsiane – nowe możliwości immunoterapii

Anna Członkowska1, KATARZYNA BIEGANOWSKA1
1. Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 156-163
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, immunoterapia

Streszczenie

Wieloletnie obserwacje kliniczne wykazały, że niespecyficzna globalna immunosupresja stosowana w stwardnieniu rozsianym nie wpływa w sposób zadowalający na przebieg choroby. W obecnej pracy omówiono metody bardziej selektywnej immunosupresji. Spośród nich pewne nadzieje kliniczne budzi komórkowa szczepionka, blokowanie receptora T przez kopolimer 1 i wywoływanie tolerancji poprzez podawanie doustne białka zasadowego mieliny. Mniej selektywne metody jak podawanie przeciwciał przeciw mediatorom reakcji immunologicznych (np. TNF), czy przeciwciał przeciw pewnym subpopulacjom komórkowym, są w trakcie badań eksperymentalnych. Duże zainteresowanie w ostatnich latach wzbudziło leczenie beta interferonem. Wyniki dużego wieloośrodkowego badania w USA sugerują, że preparat ten zmniejsza liczbę rzutów i powstawanie nowych ognisk demielinizacji w mózgu. Obserwacje te jednak wymagają potwierdzenia.

Adres do korespondencji:
Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie