1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Farmakoterapia neurologiczna

Współczesne problemy farmakologicznego leczenia choroby Parkinsona

Włodzimierz Kuran1
1. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 139-147
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, farmakoterapia

Streszczenie

W pierwszej części artykułu autor krótko omawia patofizjologię parkinsonizmu oraz przedstawia chronologię wprowadzania do lecznictwa różnych grup leków przeciwparkinsonowskich. Następnie przedstawiono obecne możliwości terapeutyczne w parkinsonizmie, obszernie opisując leki dopaminergiczne i różne sposoby ich podawania, zwłaszcza w późniejszych fazach choroby. Z kolei opisano niektóre hipotezy etiologiczne dotyczące choroby Parkinsona, podkreślając znaczącą rolę MAO-B i możliwe neuroprotekcyjne działanie jej inhibitorów. W końcowej części pracy omówiono współczesne kierunki badań, które mogą przynieść znaczącą poprawę efektów terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Kuran,
Klinika Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa