1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Analiza procesów dyskursu – przykład terapii w neuropsychologii poznawczej

EMILIA OSIEJUK1
1. Zakładu Neuropsychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Poradni dla Chorych z Afazją CSK Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 251-258
Słowa kluczowe: terapia neuropsychologiczna, afazja, dyskurs, umiejętność porozumiewania się

Streszczenie

Artykuł przedstawia wpływ zastosowania psycholingwistycznych metod analizy dyskursu w neuropsychologii na rozwój terapii chorych z zaburzeniami mowy po uszkodzeniach mózgu, głównie osób z afazją. Wpływ ten uwidocznił się najbardziej w terapii pragmatycznej. Głównym celem tej terapii jest polepszanie umiejętności odbioru i przekazu informacji, niezależnie od poprawności językowej wypowiedzi chorego. Opisano założenia teoretyczne oraz przykłady pracy klinicznej w ramach dwóch nurtów terapii pragmatycznej polegających na: (1) rozwijaniu zdolności w zakresie struktur dyskursu oraz (2) doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.

Adres do korespondencji:
Dr Emilia Osiejuk,
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa.