1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Asymetria, współdziałanie i funkcjonalna równoważność półkul mózgowych

JERZY MROZIAK1
1. Zakładu Psychologii Procesów Poznawczych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 221-226
Słowa kluczowe: czynnościowa równoważność półkul, czynności półkuli niedominującej
Streszczenie

W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, akcentującego funkcjonalne różnice międzypółkulowe, w artykule położono nacisk na zjawiska równoważności i współdziałania półkul mózgowych. Zjawiska te omówiono na przykładzie badań nad funkcjami półkuli niedominującej dla mowy świadczących, że sprawny przebieg tych funkcji często wymaga współdziałania obydwu odmiennie wyspecjalizowanych półkul mózgowych.

Adres do korespondencji:
Doc. Jerzy Mroziak,
Zakład Psychologii Procesów Poznawczych,
Wydział Psychologii UW,
ul. Stawki 5/7,00-183 Warszawa.