1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Funkcjonalna asymetria półkul mózgowych u osób uzależnionych od alkoholu

Bogusław Habrat1
1. Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 243-250
Słowa kluczowe: lateralizacja funkcji półkul, alkoholizm

Streszczenie

U osób uzależnionych od alkoholu częściej spotyka się lateralizację funkcji motorycznych i niektórych funkcji poznawczych odmienną od występującej w innych populacjach. Związek między odmienną ręcznością a skłonnością do nadużywania alkoholu nie jest jasny. Pewną rolę mogą odgrywać stany lękowe i deficyty poznawcze – częstsze u leworęcznych. Nie ma dowodów występowania asymetrycznych, morfologicznych zmian poalkoholowych. Zmiany takie notuje się natomiast na poziomie neurofizjologicznym. Przytaczane są dwie hipotezy wyjaśniające przyczyny stwierdzanej przy pomocy badań neuropsychologicznych, głębszej dysfunkcji prawej półkuli: (l) hipoteza szczególnej podatności prawej półkuli na toksyczne działanie alkoholu, (2) hipoteza błędu metodologicznego polegającego na stosowaniu dla prawej półkuli „trudniejszych" testów, co prowadzi do zróżnicowania wyników, mimo równomiernego uszkodzenia przez alkohol obu półkul.

Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat, ,
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa