1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Porównanie wykonania testu Mini-Mental State Examination oraz innych testów neuropsychologicznych u chorych z zaburzeniami psychotycznymi i u chorych z uszkodzeniem OUN

ANNA WROŃSKA1, TERESA JAKUBOWSKA2
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. Kliniki Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Nerwowego² IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 277-285
Słowa kluczowe: MMSE, testy neuropsychologiczne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia organiczne
Streszczenie

Celem pracy była ocena wyników testu MMSE oraz niektórych innych metod neuropsychologicznych w diagnozie deficytów poznawczych u chorych z zaburzeniami psychotycznymi i chorych z dowiedzionym organicznym uszkodzeniem OUN nie manifestującym się klinicznie zespołem otępiennym. Badaniem objęto 44 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji oraz 37 chorych z uszkodzeniem OUN. MMSE nie różnicował grup w sposób istotny, chociaż chorzy z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej wykonali go lepiej, niż chorzy z rozpoznaniem encefalopatii. Chorzy z rozpoznaniem schizofrenii mają znaczne trudności w uczeniu się nowego materiału. Badania baterią testów neuropsychologicznych tylko w szczególnych przypadkach przyczyniają się do uściślenia diagnozy różnicowej, ale mogą byt użyteczne w ocenie zdolności adaptacyjnych chorych z zaburzeniami psychotycznymi.

Adres do korespondencji:
Mgr Anna Wrońska,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa