1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Wpływ procesu starzenia się na zapamiętywanie nowych informacji

ELŻBIETA ŁUCZYWEK1, EWA FERSTEN1
1. Kliniki Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 265-275
Słowa kluczowe: starość, pamięć, uczenie się
Streszczenie

W pracy badano, u ludzi w późnym wieku, zdolność uczenia się nowych informacji, zależnie od rodzaju materiału i sposobu jego prezentacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nie u wszystkich ludzi w późnym wieku dochodzi do zaburzeń zapamiętywania. U osób, u których stwierdzono zaburzenia uczenia się, doszło prawdopodobnie do dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Szczególne trudności w zapamiętywaniu zadań słowno-symultatywnych sugerują zakłócenie współpracy półkul mózgowych w procesie starzenia się.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Łuczywek,
Klinika Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
ul. Barska 16,
02-315 Warszawa.