1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Zagadnienia neuropsychologii

Współczesne kierunki badań relacji między mózgiem a funkcjami psychicznymi u człowieka

EMILIA OSIEJUK1
1. Zakładu Neuropsychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Poradni dla Chorych z Afazją CSK Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Psychologii, 1994, 3, 213-219
Słowa kluczowe: neuropsychologia poznawcza, modułowość, procesy centralne, dysocjacja funkcji, studia przypadku

Streszczenie

Artykuł przedstawia ogólny zarys kierunków badawczych współczesnej neuropsychologii. Szczególnie dużo uwagi poświęcono neuropsychologii poznawczej. Omówiono założenie programowe tego nurtu badań. koncepcję modułowej versus zgeneralizowanej reprezentacji funkcji psychicznych w mózg li, postulowane cele badań neuropsychologicznych oraz zalecaną metodologię wykorzystującą metodę podwójnej dysocjacji oraz studia przypadku. Przedstawiono także krytyczną dyskusję założeń teoretycznych oraz wyników prac realizowanych przez neuropsychologię poznawczą.

Adres do korespondencji:
Dr Emilia Osiejuk,
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa