1994 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 3

Antagoniści kanałów wapniowych

Zastosowanie antagonistów kanału wapniowego w późnych dyskinezach

KRYSTYNA SOBUCKA1, MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 287-297
Słowa kluczowe: antagoniści kanału wapniowego, późne dyskinezy, diltiazem
Streszczenie

Autorki przytaczają z piśmiennictwa informacje dotyczące stosowania antagonistów kanału wapniowego u chorych z późnymi dyskinezami oraz wstępne wyniki własnych pilotażowych badań nad stosowaniem diltiazemu chorych z takimi objawami, które prowadzone były w próbie otwartej u 11 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Diltiazem podawano w dawce 60 mg/die przez okres 6 tygodni. W badanej grupie większe poprawy uzyskano u chorych z nasilonymi zaburzeniami dyskinetycznymi istniejącymi stosunkowo krótko. Obserwowana poprawa dotyczyła zwłaszcza akatyzji i mimowolnych ruchów kończyn dolnych a występowała po stosunkowo długim okresie (5-6 tyg.) podawania diltiazemu. Nie obserwowano poważnych objawów niepożądanych. U części pacjentów wraz z ustąpieniem późnych dyskinez obserwowano poprawę stanu psychicznego

Adres do korespondencji:
Lek. Krystyna Sobucka,
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa