1995 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, suplement 1

Artykuł oryginalny

Terapia zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym

Marek Jarema1
1. III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, suplement 1 (2), 55-59
Słowa kluczowe: wiek podeszły, zaburzenia psychiczne, farmakoterapia, terapia elektrowstrząsowa

Streszczenie

Leczenie za burzeń psychicznych w wieku podeszłym wymaga odpowiedniego doboru i dawkowania leku, zależnego od biologicznych mechanizmów leżących u podłoża procesu starzenia się. Celem pracy było skrótowe ujęcie najważniejszych problemów praktycznych związanych z psychofarmakoterapią pacjentów w starszym wieku. Omówiono czynniki warunkujące prowadzenie farmakoterapii najczęstszych zaburzeń psychicznych w tym wieku. Uwzględniono zasady doboru leków i ich dawkowania oraz możliwość występowania objawów ubocznych przy stosowaniu neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych oraz anksjolityków najczęściej używanych w terapii pacjentów geriatrycznych.

Adres do korespondencji:
Prof Marek Jarema,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa