1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

International Stroke Trial – przebieg badań w Polsce

ARLETA KUCZYŃSKA-ZARDZEWIAŁY1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 65-68
Słowa kluczowe: profilaktyka udarów, leki antyagregacyjne, International Stroke Trial

Streszczenie

International Stroke Trial (IST) ma na celu wiarygodną ocenę ryzyka i korzyści, jakie wynikają z zastosowania kwasu acetylosalicylowego i podskórnie podanej heparyny w ostrej fazie udaru mózgowego – leczenia prostego i łatwego do zastosowania, które może znacznie zmniejszyć śmiertelność i niesprawność chorych. W próbie stosuje się aspirynę 300 mg/dobę, heparynę w dawce małej 2 x 5000 j.s.c. lub średniej 2 x 12500 j.s.c. lub kombinację dwóch leków podawanych przez 14 dni ostrej fazy udaru mózgu. Część chorych wg randomizacji trafia do grupy "bez leku". Pacjenci z Polski stanowią 1,6% chorych zrandomizowanych w IST. W dniu 1.09.1994 r. w IPiN w Warszawie l4-dniową obserwację ukończyło 74 chorych z niedokrwiennym udarem mózgu, 6-miesięczną obserwacją objęto 30 chorych. Śmiertelność w ciągu 14 dni od początku udaru wyniosła 9,5%, po 6 miesiącach 40%.

Adres do korespondencji:
Dr Arieta Kuczyńska-Zardzewiały,
Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa