1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Leczenie udarów mózgu

Anna Członkowska1, Danuta Ryglewicz1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 75-81
Słowa kluczowe: udary niedokrwienne, leczenie

Streszczenie

W oparciu o przegląd piśmiennictwa przedstawiono poglądy dotyczące leczenia chorych z udarem mózgu (UM). Do chwili obecnej, pomimo prowadzenia licznych prób klinicznych, skuteczność żadnego leku nie została potwierdzona. Jedyną potwierdzoną metodą skutecznego leczenia jest zapewnienie choremu, w jak najkrótszym czasie, prawidłowej opieki w specjalistycznym ośrodku, co umożliwi wczesne włączenie rehabilitacji oraz przeciwdziałanie i wczesne leczenie zaburzeń ogólnoustrojowych. Podstawowe znaczenie w leczeniu UM ma również profilaktyka, czyli postępowanie, które modyfikuje wpływ czynników ryzyka na częstość występowania UM. Obserwowany w wysoko uprzemysłowionych krajach świata spadek zapadalności i umieralności na UM, spowodowany jest głównie wczesnym wykrywaniem i prawidłowym leczeniem choroby nadciśnieniowej, zmianą stylu życia i sposobu odżywiania się oraz stosowaniem leczenia przeciwagregacyjnego i przeciwzakrzepowego w profilaktyce pierwotnej i wtórnej.

Adres do korespondencji:
Prof Anna Członkowska,
Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa