1995 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 3

Zagadnienia psychogeriatrii

Zespoły depresyjne wieku podeszłego

TADEUSZ PARNOWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 267-276
Słowa kluczowe: depresja, wiek podeszły, epidemiologia, klasyfikacja, leczenie

Streszczenie

W artykule omówione są odrębności zespołów depresyjnych wieku podeszłego. Dotyczą one zarówno danych epidemiologicznych, obrazu klinicznego, jak i leczenia. Przegląd literatury, chociaż wnosi wiele nowych informacji, nadal nie wyjaśnia wątpliwości.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Parnowski,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa