1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 4

Diagnostyka obrazowa i neuropsychologiczna

Próba wielostronnej oceny zespołów psychoorganicznych

LUCYNA BURY1, Marek Jarema1, JAROSŁAW BIAŁEK1, MARZANNA CHOMA1, Alfreda Ruzikowska1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 419-427
Słowa kluczowe: organiczne zaburzenia psychicznej, diagnostyka

Streszczenie

W celu porównania obecności i nasilenia zaburzeń psychoorganicznych w badaniu klinicznym, psychologicznym, EEG i KT mózgu, zbadano 31 pacjentów z objawami zespołu psychoorganicznego. Oceny klinicznej dokonano przy użyciu skali objawów organicznego uszkodzenia mózgu (SOOUM) oraz skali Mini Mental State (MMS). W badaniu psychologicznym posłużono się testami organicznymi Bentona, Bender i Graham-Kendall. Wykonano też spoczynkowe badanie EEG oraz KT mózgu. Stwierdzono, że ocena kliniczna skalami SOOUM i MMS korelowała istotnie z psychologiczną oceną nasilenia objawów psychoorganicznych. Nie stwierdzono znamiennej statystycznie korelacji między nasileniem objawów psychoorganicznych w ocenie klinicznej lub psychologicznej, a wynikiem badania EEG lub KT mózgu. Wyjątek stanowił pacjent ze zmianami EEG w okolicy potylicznej, który miał istotnie niższy wynik badania skalą MMS. W odróżnieniu do oceny opisowej zmian w KT, wskaźniki czaszkowo-mózgowe korelowały istotnie ze skalowaną oceną kliniczną nasilenia objawów psychoorganicznych.

Adres do korespondencji:
Mgr Lucyna Bury,
III Klinika Psychiatryczna lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa