1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Immunologia w diagnostyce chorób układu nerwowego

Immunopatogeneza i leczenie miastenii

BARBARA EMERYK-SZAJEWSKA1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 85-93
Słowa kluczowe: miastenia, immunopatogeneza, leczenie

Streszczenie

Na podstawie współczesnych badań doświadczalnych i klinicznych, omówiono immunopatogenezę miastenii. Przytoczono informacje wskazujące, że ma ona charakter autoimmunologiczny i że stwierdzane w niej zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej są wynikiem zablokowania miejsc receptorowych błony postsynaptycznej przez krążące przeciwciała, skierowane przeciw receptorom acetylocholiny. W drugiej części pracy omówiono obecnie stosowane metody leczenia w miastenii.

Adres do korespondencji:
Prof. Barbara Emeryk-Szajewska, Klinika Neurologiczna AM,
ul. Banacha Ja, 02-097 Warszawa