1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 2

Varia

Zaburzenia procesów poznawczych u osób chorych na schizofrenię

Jolanta Rabe-Jabłońska1, Magdalena Kotlicka-Antczak1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 209-216
Słowa kluczowe: schizofrenia, zaburzenia procesów poznawczych

Streszczenie

Artykuł przedstawia przegląd najnowszych prac na temat zaburzeń procesów poznawczych występujących u osób z rozpoznaniem schizofrenii (rodzaj, wpływ na przebieg i obraz kliniczny schizofrenii). Przeprowadzone do tej pory badania wykazały, że nie ma jednego, charakterystycznego dla całej populacji chorych na schizofrenię, wzorca zaburzeń procesów poznawczych. Zdaniem wielu autorów poważne deficyty poznawcze charakteryzują przede wszystkim grupę pacjentów z wyraźnymi objawami negatywnymi, potwierdzonym w badaniach obrazowych lub w badaniu neurologicznym uszkodzeniem o.u.n., złym przystosowaniem przedchorobowym i stanowią (podobnie jak niski przedchorobowy IQ) niekorzystny czynnik prognostyczny.

Adres do korespondencji:
Prof. Jolanta Rabe-Jabłońska,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216 Łódź