1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Problemy orzecznicze

Opinie sądowo psychiatryczne wydane po obserwacjach szpitalnych w Polsce w latach 1995-1996 – ocena poprawności pod względem formalnym

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 461-469
Słowa kluczowe: opinia sądowo-psychiatryczna, nieprawidłowości formalne

Streszczenie

Przedstawiono wyniki analizy 300 opinii sądowo-psychiatrycznych przygotowanych w latach 1995-1996 w 19 ośrodkach psychiatrycznych w Polsce. Wskazują one na formalne nieprawidłowości występujące we wszystkich częściach opinii, w większości analizowanego materiału. Nieprawidłowości (np. niewykorzystanie przytoczonego materiału w uzasadnieniu ocen) powodują, że organ zlecający opinię może ją uznać za niepełną lub niejasną.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków