1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Historia

Choroba Kazimierza Cytowicza (Antoniego Chrustowskiego) – przypadek katatonii ukazujący trudności diagnostyczno-terapeutyczne oraz myślenie kliniczne w okresie przed Kahlbaumem

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 215-234
Słowa kluczowe: katatonia, historia, Kazimierz Cytowicz

Streszczenie

W artykule przedstawiono historię choroby i życia powstańca styczniowego Kazimierza Cytowicza. Jego choroba będąca przypadkiem zespołu katatonicznego, stanowiła dla ówczesnych lekarzy nierozwiązywalną zagadkę. Z tej racji zajęła się nią Rada Lekarska Departamentu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowiąca najwyższe gremium lekarskie w Cesarstwie Rosyjskim. „Przypadek" Cytowicza obrazuje trudności diagnostyczno-terapeutyczne oraz myślenie kliniczne w okresie przed Kahlbaumem. Praca oparta jest na materiałach archiwalnych odnalezionych przez autora w archiwach Moskwy, Sankt-Petersburga i Wilna. Życiorys Cytowicza, z racji jego zasług w działalności niepodległościowej, zamieszczono w „Polskim słowniku biograficznym". Jednakże biogram ten zawiera wiele nieścisłości, a przede wszystkim pomija najważniejszy wątek życia Cytowicza – jego chorobę. Nie ukazuje z tego powodu pełni tragedii polskiego powstańca. Ta praca, dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych obecnie materiałów źródłowych, w pełni przedstawia jego losy na szerokim tle działań administracji carskiej w okresie popowstaniowym.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Nasierowski,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa