1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Otępienia

Mutacje w mitochondrialnych genach dla oksydazy cytochromu C jako czynnik ryzyka rozwoju zespołów otępiennych

Tadeusz Pietras1
1. Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 325-332
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, reaktywne postacie tlenu, oksydaza cytochromu C

Streszczenie

Obecnie uważa się, że reaktywne postacie tlenu wytwarzane przez mitochondrialny łańcuch transportu elektronów odgrywają ważną rolę w procesie starzenia się ośrodkowego układu nerwowego i w patogenezie otępienia typ Alzheimera. Ostatnie badania wykazały, że mutacje w mitochondrialnych genach dla oksydazy cytochromu C dla dwóch podjednostek są czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera u osób starych. Uszkodzenie tego enzymu zwiększa wytwarzanie przez mitochondria reaktywnych postaci tlenu, które odgrywają ważną rolę w procesie odkładania się złogów betaamyloidu w ośrodkowym układzie nerwowym. U pacjentów z chorobą Alzheimera podawanie antyoksydantów – alfa-tokoferolu i/lub selegilliny hamuje progresję choroby o średnim stopniu zawansowania. Fakt ten potwierdza kluczową rolę reaktywnych postaci tlenu w patogenezie zespołów otępiennych.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras,
Klinika Pneumonologii i Alergologii AM,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź