1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Zaburzenia funkcji psychicznych po zabiegach rewaskularyzacji mięśnia sercowego

JOANNA RYMASZEWSKA1, Andrzej Kiejna2
1. Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 103-112
Słowa kluczowe: depresja, lęk, rewaskularyzacja serca

Streszczenie

Przedstawiono publikowanew ostatniej dekadzie badania nad zmianami funkcjipsychicznych u pacjentów po chirurgicznym leczeniuchoroby niedokrwiennej serca. Pogorszenie stanupsychicznego po zabiegach rewaskularyzacjiserca metodą przęsłowania(CABG –coronaryartery bypass graft) obserwowano u ok. 25% chorych.Wśród objawów dominowała depresja i lęk.Wśród predyktorówidentyfikujących już przedoperacją pacjentów z grupy ryzyka wymienia sięnajczęściej depresję, lęk, płeć żeńską, brak wsparciaspołecznego, niski status socjoekonomicznyoraz słaby mechanizm wyparcia. Uważa się, żeosoby z grupy ryzyka można by objąć programemprewencyjnym w formie pomocy psychologicznej,który ułatwiałby pacjentowi powrót do pełnegofunkcjonowania psychospołecznego.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Rymaszewska, Specjalistyczny Zespól Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18,50-226 Wrocław