1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Skale depresji

Badanie rzetelności skal oceny nasilenia depresji w populacji polskiej: skali melancholii Becha-Rafaelsena, skali depresji Hamiltona oraz skali Montgomery-Åsberg

JOANNA MAZUREK1, Andrzej Kiejna1, Krzysztof Małyszczak1, Agnieszka Stępień1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 165-172
Słowa kluczowe: depresja, skala melancholii Becha-Rafaelsena, skala Hamiltona, skala Montgomery-?sberg, rzetelność

Streszczenie

Celem pracy była ocena rzetelnościniestosowanego dotąd w Polsce narzędziapomiaru depresji – skali melancholii Becha-Rafaelsenaw porównaniu z bardziej znanymi skalami:Hamiltona i Montgomery-Åsberg. Badanie przeprowadzonow grupie 34 pacjentów z różnymi kategoriamizaburzeń depresyjnych. Ich stan oceniałodwóch klinicystów, posługujących się wymienionymitrzema narzędziami oraz prostą skalą CGI.Wyniki potwierdziły, że zarówno skala melancholii,jak i pozostałe wykorzystane w badaniunarzędzia są instrumentami rzetelnymi, różnią sięnatomiast pod względem wewnętrznej spójności.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Mazurek, Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław