1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Varia

Opis przypadku pacjentki z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego – 12-letnia katamneza

HANNA WITKOWSKA-ULATOWSKA1
1. Szpitala Neuropsychiatrycznego w Zagórzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 205-211
Słowa kluczowe: autyzm wczesnodziecięcy, długotrwałe leczenie, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek leczeniapacjentki z autyzmem wczesnodziecięcym,przy wykorzystaniu różnych –biologicznych, edukacyjnychi psychospołecznych –metod i interwencjiterapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Hanna Witkowska-Ulatowska,
Oddział Diagnostyki Psychiatrycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Zagórzu, 05-462 Wiązowna