1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Schizofrenia

Szybka poprawa kliniczna i jej konsekwencje psychologiczne w leczeniu schizofrenii

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 317-326
Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie, czynniki subiektywne

Streszczenie

Praca omawia psychologiczneproblemy pacjentów ze schizofrenią o wieloletnimprzebiegu, u których w związku z podaniem atypowychleków przeciwpsychotycznych wystąpiłapoprawa stanu psychicznego z jednoczesnym ujawnieniemsię, dotychczas ukrytych, nieświadomychkonfliktów intrapsychicznych, nierozwiązanychproblemów rozwojowych, trudności z kontrolowaniemsfery popędowej oraz specyficznych cech myśleniai przeżywania schizofrenicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Murawiec, III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa