1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Próby samobójcze młodzieży

Dynamika zmian czynników społeczno-demograficznych i psychologicznych u młodocianych po próbach samobójczych

KRZYSZTOF ROSA1, Agnieszka Gmitrowicz2
1. Kliniki Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
2. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 465-470
Słowa kluczowe: próby samobójcze, młodzież

Streszczenie

Celem analizy było porównaniepod kątem wybranych czynników społeczno-demograficznych i cech psychologicznych dwóchzbiorowości młodocianych po próbach samobójczych(PS), nieleczonych psychiatrycznie, którzytrafiali do Kliniki Ostrych Zatruć Instytutu MedycynyPracy w Łodzi w ciągu dwóch kolejnych latbadań. Pierwsze badanie, obejmujące zbiorowość93 młodocianych po PS, przeprowadzono na przełomie1989-1990 r., drugie, dotyczące 84 badanych,w okresie od stycznia do grudnia 1998 r.Wyniki badań dwóch analogicznych zbiorowościmłodocianych po PS, ocenianych w odstępie 8 latwykazały, że pomimo pewnych różnic strukturydemograficzno-społecznej badanych grup (wiek,miejsce zamieszkania, typ szkół), zachowania samobójczemłodocianych wiążą się z tymi samymiczynnikami psychologicznymi i społecznymi, główniez szeroko rozumianą patologią rodzinną i trudnościamiszkolnymi.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź