1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Próby samobójcze młodzieży

Społeczne i psychiatryczne uwarunkowania prób samobójczych u młodzieży

Agnieszka Gmitrowicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 457-464
Słowa kluczowe: próby samobójcze, młodzież
Streszczenie

Celem badań była wieloaspektowaanaliza zachowańsamobójczych u młodocianychoraz ustalenie stopnia ryzyka ponowieniaprzez nich próby samobójczej (PS), w zależnościod rozpoznania psychiatrycznego i poziomu funkcjonowaniaspołecznego. Przebadano 84 osobyw wieku 14-21 lat, które zostały przyjęte do KlinikiOstrych Zatruć IMP w Łodzi po PS i nie byłydotąd leczone psychiatrycznie. W badanej zbiorowości70% stanowiły dziewczęta. Ustalono, żez podwyższonym ryzykiem samobójstwa u młodocianychwiążą się głównie takie zjawiska, jak: uzależnienierodziców od alkoholu, zaburzone relacjew rodzinie, konflikty z osobami znaczącymi i odrzucenie.U prawie wszystkich badanych (poza1 osobą), w czasie podejmowania przez nich PS,występowały różne zaburzenia psychiczne, były toprzede wszystkim zaburzenia nastroju (u 2/3 badanych),zaburzenia emocji i zachowania (u 1/5)oraz zaburzenia psychotyczne (u co dziesiątegobadanego). Ponadto stwierdzono, że im niższy poziomogólnego funkcjonowania młodocianych poPS, tym wyższe ryzyko ponowienia PS.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź