2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Miażdżyca tętnic i jej znaczenie w sądowo-psychiatrycznej ocenie zdolności do świadomego i swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli

HENRYK GÓRSKI1, MARIUSZ GRĄDYS1, JERZY PRACUCIK1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 193-196
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-psychiatryczne, miażdżyca

Streszczenie

Pojęcie miażdżycy tętnic jestw praktyce sądowo-psychiatrycznej częstozbyt pochopnieutożsamiane z jej groźnym, choć w rzeczywistości nie zawsze występującym powikłaniem, jakim jest stan otępienia naczyniopochodnego. Posługując się współczesnym spojrzeniem na miażdżycę autorzy dowodzą, że nie każda lokalizacja patognomicznych zmian chorobowych i nie każdy stopień zaawansowania procesu miażdżycowego ma znaczenie sądowo-psychiatryczno-orzecznicze. Sygnalizują, że w typowym przebiegu choroby, jej skutki psychiatryczne następują najczęściej po poprzedzających je o wiele lat i trudnych do przeoczenia przejawach internistycznych i objawach neurologicznych. Przedstawiają negatywny wpływ otępienia naczyniopochodnego różniącego się typem oraz stopniem głębokości na wady oświadczenia woli oraz przebieg procesu wolicjonalnego – od powzięcia decyzji (aktu woli) do uzewnętrznienia woli (jej oświadczenia).

Adres do korespondencji:
Dr Henryk Górski, Katedra i Klinika Psychiatrii WAM, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź