2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Niektóre aspekty faktycznej zdolności do wyrażenia zgody przez zaburzonych psychicznie

Stanisław Dąbrowski1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 11-18
Słowa kluczowe: zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Streszczenie

Z badań nad przestrzeganiemUstawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególnościprzepisów dotyczących świadomej i wątpliwejzgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznegowynika, że: (1) znaczący odsetek pacjentówz formalnym statusem przyjęcia za zgodą nie odpowiadarzeczywistemu subiektywnie przeżywanemustatusowi, (2) dużo do życzenia pozostawiasposób stosowania art. 19 ust. 1 pkt.3 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 32 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza wobec osób zaburzonych psychicznieprzyjętych za świadomą zgodą do szpitala psychiatrycznego, (3) poważne rozbieżnościw ocenie świadomej i wątpliwej zgody zaburzonychpsychicznie na przyjęcie do szpitala psychiatrycznegowynikają zarówno z nierespektowania przepisówustawowych, jak i braku ogólnie przyjętych kryteriówi metod oceny podejmowanych przez pacjentówdecyzji w sprawie zgody na hospitalizację.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Dąbrowski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa