2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Osobowościowe i psychiczne przesłanki niezdolności do małżeństwa w świetle nowych uregulowań kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.

ZDZISŁAW MAJCHRZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 143-160
Słowa kluczowe: kodeks prawa kanonicznego, niezdolność do zawarcia małżeństwa, opinia psychologa, psychiatry

Streszczenie

Autor przedstawia nowe uregulowaniaprawne kodeksu prawa kanonicznegoz 1983 r. Omawia istotne kanony traktujące o warunkachważnie zawartego małżeństwa (kan. 1057)i niezdolności do zawarcia małżeństwa (kan. 1095).W pracy zamieszczono dane dotyczące zmian w wyrokachniektórych trybunałów kościelnych w Polsce,jakie zaistniały po wprowadzeniu w życie nowychprzepisów KPK. Na tle nowych uregulowań kodeksowychautor przedstawia przedmiot i zakres opiniibiegłych psychiatrów i psychologów, ich kompetencjei znaczenie dowodu, jaki stanowi opinia biegłegopsychiatry i psychologa.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Majchrzyk, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków