2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Psychiczna zdolność do złożenia oświadczenia woli, zawarcia małżeństwa oraz wyrażenia zgody na leczenie – różnice i podobieństwa

STANISŁAW KOŁAKOWSKI1
1. Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 161-170
Słowa kluczowe: zdolność do oświadczenia woli, zdolność do zawarcia małżeństwa, zdolność dowyrażenia zgody na leczenie

Streszczenie

Zewnętrznym przejawem wymienionychczynności prawnych jest koniecznośćzłożenia odpowiedniego, ustnego lub pisemnegooświadczenia. Mimo wskazanego podobieństwa zachodząmiędzy nimi daleko idące różnice, przedewszystkim w aspekcie prawnym, które z kolei implikująróżne wymagania, co do sprawności psychicznejosoby dokonującej konkretnej czynności prawnej.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Kołakowski, Katedra Psychiatrii CM UJ, ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków