2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty opiniowania w sprawach o unieważnienie testamentu

Józef Kocur1, WIESŁAWA TRENDAK2
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 69-71
Słowa kluczowe: orzecznictwo sądowo-psychiatryczne, stan psychiczny, testament

Streszczenie

Na podstawie analizy 20 opiniisądowo-psychiatrycznych oceniono wpływ czynnikówpsychologicznych i psychopatologicznych na zdolnośćspadkodawców do swobodnego lub świadomego wyrażeniawoli i powzięcia decyzji. Stwierdzono, żenajczęstszą przyczyną utraty tej zdolności były procesypsychotyczne, a decydującą rolę w odtwarzaniustanu psychicznego nieżyjących spadkodawców odgrywaspecjalistyczna dokumentacja lekarska.

Adres do korespondencji:
Pro! Józef Kocur, Wojskowa Akademia Medyczna, Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź