2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Wiek testatorki a świadome wyrażenie ostatniej woli – znaczenie dodatkowych informacji pomocnych w ocenie jej stanu psychicznego. Studium 2 przypadków

ANDRZEJ BARANOWSKI1, JOACHIM HANSEL1
1. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 89-93
Słowa kluczowe: wiek testatora, znaczenie informacji dodatkowych

Streszczenie

Autorzy przedstawiają dwaprzypadki wyrażenia ostatniej woli przez testatorów.Zwracają uwagę na to, że dla biegłych istotnymiprzesłankami w ocenie stanu psychicznego testatorasą: sprawność poznawcza, brak zakłóceń czynnościpsychicznych, brak celowego wprowadzenia w błąd.Ocena stanu psychicznego dokonywana przez świadków,uczestników postępowania winna podlegaćwnikliwej i ostrożnej ocenie tych informacji przezbiegłych, wskazywać na ich rozwagę, konfrontowanieinformacji o testatorze z innymi danymi, takżedokumentacją lekarską, określającymi jego zachowaniei mogącymi mieć wpływ najego ostatnią wolę.

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Baranowski, Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Gliwicka 33,44-201 Rybnik