2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Varia

Analiza wyników przyczynowego leczenia stomatologicznego chorych z rozpoznaniem psychogennego bólu twarzy i/lub głowy – doniesienie wstępne

MARIA KLEINROK1, ANNA KISTER1, ELŻBIETA KOBYŁECKA2
1. Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Akademii Medycznej w Lublinie
2. Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 79-86
Słowa kluczowe: psychogenny ból głowy i twarzy, dysfunkcja narządu żucia, leczenie stomatologiczne

Streszczenie

Chorzy z przewlekłym bólem twarzy i/lub głowy są niejednokrotnie bezskutecznie leczeni przez lekarzy psychiatrów. Przebadano 46 chorych z tymi bólami, u których rozpoznano w 67,3% ból psychogenny, w 21,7% maskowaną depresję i w 11% nerwicę depresyjną lub lękową. Leczenie psychiatryczne było u tych chorych w 71,7% nieskuteczne. U wszystkich badanych chorych stwierdzono przemieszczenie i/lub zaburzenie czynności krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych. Miejscowe przyczynowe leczenie szyną zgryzową mającą na celu repozycję krążka dało w 32,6% całkowite ustąpienie bólu, a w 60,9% uzyskano znaczącą poprawę. W wyniku tego leczenia uzyskano w 56,5% przypadków powrót stanu psychicznego do normy, a w 37% uzyskano znaczącą poprawę. W leczeniu chorych z bólem twarzy i/lub głowy konieczna jest współpraca lekarza psychiatry i stomatologa wyspecjalizowanego w leczeniu dysjunkcji narządu żucia.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Kleinrok, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin