2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Narzędzia kliniczne

Najnowsze możliwości oceny jakości życia po udarze mózgu

Józef Opara1
1. IV Oddziału Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 63-70
Słowa kluczowe: udar mózgu, jakość życia, czynności życia codziennego

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie aktualnych możliwości oceny jakości życia po udarze mózgu. Badanie to wykonuje się zazwyczaj dla oceny odległych wyników leczenia – nie wcześniej niż pół roku po udarze. Przebyty udar mózgu często wywiera silny wpływ na dalsze życie chorego. Chory po udarze zazwyczaj posiada mniejszą zdolność zarobkowania, nierzadko przechodzi na rentę inwalidzką, staje się mniej aktywny, ma problemy z mówieniem, czytaniem, załatwianiem spraw urzędowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, pisaniem, rzadziej wychodzi z domu, rzadziej przyjmuje gości, ma problemy z samodzielnym podróżowaniem, ogranicza aktywność społeczną, rzadziej zabiera głos. W pracy przedstawiono kwestionariusze najczęściej stosowane dla oceny jakości życia chorego po udarze mózgu. Bliżej przedstawiono EuroQol, ,,20-punktowy skrótowy przegląd zdrowia" (20-Item Short-Form Health Survey – SF-20), SF-36, „Profil wpływu choroby" (Sickness Impact Profile). Najszerzej omówiono najnowszą skalę – ,,30-punktową wersję skali SJP zaadaptowaną dla udaru mózgu" (Stroke-Adapted 30-Item Version of the Sickness Impact Profile, SA-SIP 30) – pierwszą skalę jakości życia przeznaczoną specjalnie dla chorych po udarze mózgu.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Józef Opara, IV Oddział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty", ul. Śniadeckiego 1,42-604 Tarnowskie Góry