2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Drgawki gorączkowe i ich związki z padaczką

JANUSZ WENDORFF1
1. Kliniki Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 189-197
Słowa kluczowe: drgawki gorączkowe, rokowanie, stwardnienie hipokampa, padaczka
Streszczenie

Wzajemne związki międzydrgawkami gorączkowymi a padaczką stanowiąjedno z najbardziej istotnych i dyskusyjnych zagadnieńwspółczesnej epileptologii. Drgawki gorączkowenależą do najczęstszych zaburzeń napadowychu dzieci. W latach dziewięćdziesiątych przybliżononiektóre elementy ich patogenezy. W ostatnimokresie ustalono locus genowe odpowiedzialnych zanie mutacji, a także opisano zespoły charakteryzującesię wspólnym występowaniem drgawek gorączkowychi padaczki w rodzinach. Padaczka ujawniasię u 4-7% dzieci z drgawkami gorączkowymi,częściej złożonymi i długotrwałymi. Czynniki ryzykajej wystąpienia wg badań autora są odmienneu dzieci z drgawkami prostymi i złożonymi. Padaczkaczęściowa występuje częściej u dzieci, któreprzebyły drgawki gorączkowe złożone, a zwłaszczastan drgawkowy i wykazywały opóźnienie rozwojupsychoruchowego. W 8 przypadkach na 194 dzieciz drgawkami gorączkowymi złożonymi rozpoznanopadaczkę częściową z płata skroniowego, w tymu 2 stwardnienie struktur hipokampa. Autor omawiainformacje z piśmiennictwa wskazujące nazwiązek między długotrwałymi drgawkami gorączkowymi,zanikiem hipokampa i padaczką skroniową.Przypadki tego rodzaju są wskazaniem do leczeniaoperacyjnego i –wg piśmiennictwa –rokująszczególnie dobrze.

Adres do korespondencji:
Doc. Janusz Wendorff, Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289,93-338 Łódź