2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Modelowanie zaburzeń emocjonalnych w psychofarmakologii przedklinicznej na przykładzie testu znieruchomienia

Janusz Szyndler1, Adam Płaźnik2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i KlinicznejAkademii Medycznej w Warszawie
2. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu NerwowegoInstytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 177-188
Słowa kluczowe: : test znieruchomienia, lęk, modelowanie zaburzeń emocjonalnych, psychofarmakologiaprzedkliniczna

Streszczenie

Model znieruchomienia, uwarunkowanegostrachu (freezing) jest jednym z najbardziejinteresujących testów modelujących reakcjelękowe. Służy analizie mechanizmów zachowańlękowych oraz badaniu nowych leków anksjolitycznych.W pracy przedstawiono krótki przegląd zwierzęcychmodeli zaburzeń psychicznych, z uwzględnieniemmiejsca, jakie wśród nich zajmuje test znieruchomienia.Szczególną uwagę zwrócono na strukturyanatomiczne mózgu zaangażowane w nabywaniei ekspresję reakcji uwarunkowanego lęku oraz nametody pozwalające na ich identyfikację, jak np.:uszkodzenia określonych struktur mózgu, pobudzanieich (chemicznie, elektrycznie), badanie ekspresjibiałek c-fos. W podsumowaniu podkreślono wartośćpowyższego testu do oceny działania nowych lekówprzeciwlękowych.

Adres do korespondencji:
Pro! Adam Płaźnik, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN
02-957 Warszawa, Al. Sobieskiego 1/9
e-mail: adaplaz@yahoo.com