2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Problemy środowiskowych domów samopomocy

WŁADYSŁAW STERNA1
1. Samodzielnego Publicznego Psychiatryczno-WielospecjalistycznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wielkopolskim
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 435-441
Słowa kluczowe: środowiskowe domy samopomocy

Streszczenie

W pracy podjęto próbę sformułowanianajważniejszych problemów występującychw działalności środowiskowych domów samopomocy.Praca opiera się na spostrzeżeniach praktycznychdokonywanych przez pracowników domów, któredziałają na terenie województwa lubuskiego. Najważniejszewnioski płynące z pracy, to: po pierwsze,koniecznajest dokładna analiza zapotrzebowania naistnienie środowiskowego domu samopomocy na danymterenie przed jego uruchomieniem. Po drugie,konieczne jest przedstawienie różnorodnej oferty dlaosób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo,z problemem otępienia i innych. Istnieje koniecznośćstworzenia regulaminu codziennego działania orazprowadzenia dokumentacji. Środowiskowe domy samopomocypowinny być alternatywą wobec działańopieki zdrowotnej i dlatego wskazany jest ścisły podziałich wzajemnych kompetencji.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Władysław Sterna,
Samodzielny Publiczny Psychiatryczno-Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 7358169