2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorych na schizofrenię – rozwiązania krakowskie

Andrzej Cechnicki1, Hubert Kaszyński1
1. Katedry Psychiatrii CMUJ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 427-434
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, rehabilitacja zawodowa, zatrudnienie

Streszczenie

Przedstawiono współczesne podejściedo miejsca i roli rehabilitacji zawodoweji pracy w rehabilitacji chorych na schizofrenię orazdoświadczenia i plany jej wykorzystania w całościowymsystemie rehabilitacji budowanym w Krakowie.Autorzy wyrażają przekonanie, że ostateczna skutecznośćrehabilitacji zawodowej wielu chorych naschizofrenię zależy od powstania specjalnych systemówstabilnego zatrudnienia, równoległych wobecistniejącego rynku. Potrzebne są takie formy zatrudnienia,które byłyby osiągalne dla pacjentów a równocześniezdolne do udźwignięcia ciężaru konkurencjiz wolnym rynkiem, np. w postaci tzw. firm społecznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Cechnicki, Ambulatorium Terapii i Rehabilitacji Schizofrenii,
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków