2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Projekt standardów środowiskowych domów samopomocy

Stanisław Dąbrowski1, Włodzimierz Adam Brodniak1, Stefan Welbel1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 443-454
Słowa kluczowe: standardy, środowiskowy dom samopomocy

Streszczenie

Celem badań było opracowaniestandardów struktury i funkcjonowania dwóch typówśrodowiskowych domów samopomocy –pobyt dzienny(śds-pd) ipomocmieszkaniowa (śds-pm). Środowiskowedomy samopomocy jako jedna z form środowiskowegosystemu oparcia społecznego dla osóbprzewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowozostały powołane na mocy przepisów ustawyo ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. Respondenciuczestniczący w badaniach zaakceptowaliznaczną większość propozycji zawartych w dwóchprojektach standardów. Wydaje się, że wprowadzeniestandardów powinno przyczynić się do znacznejpoprawy jakości funkcjonowania środowiskowychdomów samopomocy.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Dąbrowski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa