2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Badania postaw społecznych

Przegląd badań nad postawami społeczeństwa wobec chorób psychicznych, osób psychicznie chorych i instytucji psychiatrycznych w Polsce (1963-1999)

Włodzimierz Adam Brodniak1
1. Pracowni Psychiatrii Społecznej Zakładu Organizacji Ochrony ZdrowiaInstytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 339-351
Słowa kluczowe: postawy społeczeństwa, choroba psychiczna, chory psychicznie

Streszczenie

Przedstawiono przegląd badańnad postawami społeczeństwa wobec choróbpsychicznych, osób chorych psychicznie i instytucjipsychiatrycznych przeprowadzonych w latach1963-1999 w Polsce. Na postawy społeczeństwanajwiększy wpływ mają takie zmienne demograficznei społeczne, jak: poziom edukacji, wiek, pozycjazawodowa, przynależność do określonej grupy społeczno-ekonomicznej i miejsce zamieszkania. W latach1963-1999 nastąpiły w postawach społecznychz jednej strony pozytywne zmiany, zwłaszcza w zakresiezwiększenia wiedzy i poinformowania społeczeństwao problemach psychiatrycznych, relatywnegozmniejszenia niechęci i negatywnego określaniaosób chorych psychicznie, wzrost społecznego poparciadla tworzenia tradycyjnych i środowiskowychośrodków i form terapii oraz powszechnej akceptacjistosowania przymusowego leczenia w uzasadnionychprzypadkach. Z drugiej strony w dalszym ciągumożna obserwować utrzymywanie się wielu obaw,lęków, niechęci i uprzedzeń w formie negatywnychstereotypów i relatywnie znacznego społecznego dystansuwobec osób psychicznie chorych.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Włodzimierz Adam Brodniak, Pracownia Psychiatrii Społecznej
Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa