2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Psychiatria środowiskowa w Białymstoku – od teorii do praktyki

Sławomir Rogowski1
1. Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstokui Niepublicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 389-401
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, integracja systemu opieki /zespół leczenia środowiskowego, klub pacjenta

Streszczenie

Na skutek różnych zjawisk epidemiologicznych,w naszym otoczeniu rośnie liczbaosób przewlekle chorych psychicznie. Ciężar opiekinad nimi przesuwa się w kierunku form pozaszpitalnych,rośnie znaczenie oddziaływań rehabilitacyjnych.Powszechna jest świadomość, że oddziaływaniate muszą być zarówno wielostronne, jaki indywidualnie dostosowane do pacjenta ijego środowiska.To powoduje potrzebę tworzenia strukturintegrujących oba te aspekty. Coraz lepiej wiemy,jakie są potrzeby i oczekiwania pacjentów i ich rodzin:tworzenie zespołów środowiskowych, klubówpacjenta, ośrodków interwencji kryzysowej, różnychmożliwości zatrudnienia. Coraz częściej najbardziejpalące nie jest już pytanie: co jest pilnie potrzebne?ale: jak to zorganizować? W ostatnich latachpowstały nowe możliwości w tym zakresie, corazbardziej aktywne są zwłaszcza organizacje pozarządowe.Przykładem jest „Powrót do społeczności",wspólny projekt Stowarzyszenia na rzeczRehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku orazholenderskiej organizacji Stichting StedenkontaktEindhoven-Białystok.

Adres do korespondencji:
dr Sławomir Rogowski, SNPZOZ, ul. Boruty 19,15-157 Białystok,
e-mail: rehab@zn.pl.