2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Zakwaterowanie chronione – metaanaliza informacji z literatury

Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka1, Ludmiła Boguszewska1
1. Zakładu Organizacji Ochrony ZdrowiaInstytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 415-425
Słowa kluczowe: zakwaterowanie chronione, psychiatria środowiskowa, bank danych

Streszczenie

Na podstawie metaanalizy artykułówopublikowanych w ośmiu międzynarodowychczasopismach w latach 1993-1999 przedstawiononajważniejsze informacje o formach zakwaterowaniachronionego. Zaprezentowano przegląd definicji i rodzajówtakich placówek oraz stopień ich rozpowszechnienia.Przedstawiono również syntezy wynikówbadań efektów i procesu sprawowania opieki.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Slupczyńska-Kossobudzka, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa