2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Zintegrowany system opieki psychiatrycznej i odwykowej zorientowany środowiskowo

Mieczysław Janiszewski1, LESZEK GÓRECKI1, JAROSŁAW KOZERA1, WALDEMAR KWIATKOWSKI1
1. Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 403-414
Słowa kluczowe: psychiatryczna opieka zdrowotnej, organizacja, psychiatria środowiskowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono założeniaorganizacji opieki psychiatrycznej zgodniez kryteriami psychiatrii środowiskowej. Autorzydzielą się l0-letnim doświadczeniem z wdrażaniazmiany systemu opieki psychiatrycznej i odwykowejna terenie byłego województwa toruńskiegooraz stwierdzają negatywny wpływ reformy ochronyzdrowia na system opieki psychiatrycznej,w którym dominującą rolę odgrywają pozaszpitalneformy opieki.

Adres do korespondencji:
Dr Mieczysław Janiszewski, WOLP - Toruń,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29,87-100 Toruń